Symfonia

Symfonia - Oprogramowanie dla firm

Zdalne świadczenie usług serwisowych

Połączenie konsultanta z komputerem użytkownika

Usługi konsultacji zdalnych są świadczone przy pomocy technologii TeamViewer. Więcej informacji na temat technologii znajduje się na stronach TeamViewer

Pobierz pełną wersję TeamViewer Pobierz aplikację TeamViewer

 

Dostęp do komputera użytkownika:
- odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie jednorazowego zaproszenia konsultanta do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika
- jest chroniony algorytmem 256-bitowego szyfrowania AES

Usługi świadczone w formie zdalnych konsultacji są świadczone zgodnie z ogolnymi warunkami świadczenia usług informatycznych DAMAL.

Jeżeli akceptujesz uwarunkowania technologiczne oraz formalne świadczenia usług informatycznych w formie zdalnych konsultacji i chcesz rozpocząć sesję pracy zdalnej, kliknij na wybranego operatora:

Oświadczam, ze wyrażam zgodę, na świadczenie usług informatycznych w formie zdalnych konsultacji zgodnie z przedstawionymi  warunkami i zgadzam się na rozliczane w/w usług wg cennika DAMAL - cennik usług
Rozliczanie prac następuje w przedziałach co 0,5 godziny 


 Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie faktury VAT zgodnie z terminem określonym na fakturze, przelewem na  rachunek bankowy Usługodawcy bądź gotówką.
Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z godzinami wykonania wskazanymi na zleceniu na podstawie cennika Usługodawcy (podane ceny w PLN netto):

Charakter każde rozpoczęte 30 minut konsultacji

Konsultacje informatyczne - serwis oprogramowania

według cennka DAMAL - cennik usług

1. Usługodawca udziela 14 dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo reklamowania wykonania pracy, w przeciągu 3 dni roboczych od jej potwierdzenia, jednak nie później niż podczas kolejnej zamówionej usługi.

2. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dokonanych przez niego czynności, w szczególności określonych w punkcie 1 ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.

4. W przypadku przyjazdu serwisanta Usługodawcy do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Usługodawcę czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Usługodawcy poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem Usługodawcy.